AROS BOSTAD ERHÅLLER AIFM-TILLSTÅND FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

Aros Bostad erhåller tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”)

Finansinspektionens beslut grundar sig på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (LAIF), 3 kap. 1 och 9 §§, 2013:561. Finansinspektionens beslut innebär att Aros Bostad ges tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med investeringsstrategin fastighetsfondstrategier. Aros Bostad förvaltar för närvarande två alternativa investeringsfonder, Aros Bostad III AB och Aros Bostad IV AB med ett totalt eget kapital om cirka 1,7 miljarder kronor.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi välkomnar Finansinspektionens beslut och ser det som ett kvitto på att Aros Bostads höga ambitionsnivå när det gäller verksamhetsstyrning i kombination med vårt kontinuerliga arbete gällande processer och rutiner motsvarar de krav som idag ställs på en förvaltare av alternativa investeringsfonder.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, CEO/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver pågående bostadsutvecklingsprojekt olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder.