AROS BOSTAD GENOMFÖR SINA TVÅ FÖRSTA FÖRVÄRV I TYRESÖ

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Bävern 4 och Bävern 5 i Tyresö av två privatpersoner. Fastigheterna, som är de första förvärven för Aros Bostad i Tyresö kommun, är belägna i det så kallade Bäverbäcksområden, mellan Tyresö Golfbana och Tyresövägen och omfattar cirka 4 000 kvm mark. Aros Bostad planerar för cirka 100 lägenheter på dessa fastigheter när väl detaljplanen har antagits, vilket förväntas ske under hösten 2016.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över att kunna genomföra dessa två affärer i ett synnerligen intressant utvecklingsområde. Detta blir vårt första projekt i Tyresö, en kommun vi har följt under en tid och haft som tydlig ambition att förvärva projekt i. Läget för de fastigheter vi nu har förvärvat är mycket attraktivt med goda kommunikationer och med nära tillgång till både service och grönområden i en expansiv del av Tyresö kommun.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt 18 projekt med en total area om cirka 165 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 5,5 miljarder.